A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Бобровицька міська рада
Чернігівська область, Бобровицький район

Регламент

Регламент Бобровицької міської ради VIIІ скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Бобровицька міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

 1. Бобровицька міська рада (далі – Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент Ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження окремих осіб органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», порядок формування та організації роботи постійних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.
 3. Загальний склад Ради становить 26 депутатів. Для встановлення результатів голосування до загального складу Ради включається Бобровицький  міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

 1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради за адресою: вулиця Незалежності, будинок № 46, місто Бобровиця Чернігівської області.
 2. Засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Засідання Ради ведуться виключно українською мовою.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, а також промовець, який не є депутатом Ради і бажає скористатися правом виступу іншою мовою (в тому числі регіональною мовою або мовою національних меншин), може виступати іншою мовою із забезпеченням, у разі необхідності, перекладу свого виступу українською мовою.

Стаття 3. Гласність, публічність і відкритість роботи Ради

 1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, інших комісій та виконавчого органу Ради (далі – засідання Ради) є відкритими, гласними і публічними, крім випадків, передбачених законами України.
 2. Гласність і публічність роботи Ради реалізується шляхом забезпечення вільного доступу до засідань Ради.
 3. Способами доступу до засідань Ради є:
  1. Забезпечення безпосередньої присутності осіб, які виявили таке бажання під час проведення засідання Ради.
  2. Проведення особами, які присутні на засіданні Ради, фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням мобільних пристроїв або стаціонарної апаратури.
  3. За наявності технічної можливості проводиться  відео- та (або) аудіотрансляція пленарних засідань Ради та архівування таких матеріалів, а також відео- та (або) аудіо- трансляцію інших засідань Ради.
 4. Відкритість роботи Ради забезпечується доступом до офіційного веб-сайту Ради.
 5. Відповідний структурний підрозділ Ради, на який покладено адміністрування офіційного веб-сайту Ради, за наявності технічної можливості повинен реалізовувати наступні функції:
  1. Розміщення на офіційному веб – сайті Бобровицької міської ради діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів Ради та виконавчих органів.
  2. Розміщення в порядку визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації" проєктів рішень, пояснювальних записок, а також (за наявності) довідкових матеріалів до проєктів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків, рекомендацій.
  3. Розміщення результатів поіменного голосування та протоколів засідань Ради.
  4. У будь-який час доби можливість перегляду, поширення, копіювання (зберігання) будь-яких електронних матеріалів Ради, розміщених на офіційному веб-сайті Ради.
  5. Розміщення інформації про затверджені плани роботи Ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання Ради та її органів.
  6. Можливість подання і розгляду електронної петиції та збору підписів в її підтримку.
  7. Розміщення документів ( частини документів), які створюються структурними підрозділами Ради.
  8. Розміщення іншої інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно норм чинного законодавства України.

Стаття 4. Особливості перебування під час засідань Ради

 1. Присутньою під час засідання Ради може бути будь-яка особа, що виявила відповідне бажання. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком працівників Ради, що забезпечують проведення засідання, представників засобів масової інформації), не повинні знаходитися у частині (секторі) сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
 2. Присутні на засіданні Ради особи зобов'язані виконувати розпорядження головуючого щодо порядку їх перебування у приміщенні, де проводиться засідання, а також дотримуватись вимог та правил поведінки, встановлених Регламентом та загальноприйнятих правил поводження в громадських місцях.
 3. Для осіб, які згідно з законом наділені спеціальним статусом та мають право бути присутніми під час проведення засідань органів місцевого самоврядування, а також особам, запрошеним головуючим до участі в засіданні Ради, відводяться спеціальні місця, які не можуть бути зайняті іншими присутніми.
 4. У випадку, якщо кількість осіб, які виявили бажання бути присутніми на засіданні Ради, суттєво перевищує технічні  характеристики приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи Ради, які забезпечують організацію та проведення засідання, зобов'язані роз'яснити таким особам право доступу до засідання Ради в іншому порядку, в тому числі запропонувати визначити уповноваженого представника або представників, які будуть делеговані в інтересах відповідної групи. У разі відсутності можливості забезпечити доступ до засідання Ради в іншому порядку ніж безпосередня присутність особи на засіданні, головуючий на засіданні має право винести на розгляд Ради (постійної та іншої комісії Ради, виконавчого органу Ради) питання щодо перенесення засідання в місце, що дозволятиме бажаючим безпосередньо відвідати засідання або оголосити перерву у засіданні Ради.
 5. Право бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадках прямо передбачених законодавством, у тому числі таке обмеження допускається по відношенню до особи, яка під час реєстрації або в ході засідання здійснила протиправні дії (чинила перешкоди у доступі до засідання іншим особам, хуліганські дії, допустила виступи та репліки без дозволу головуючого або здійснила інші дії, які грубо порушують вимоги цього Регламенту).
 6. У разі неможливості проведення голосування у приміщенні, де проводиться засідання Ради внаслідок виникнення надзвичайних обставин, в тому числі у зв'язку з неможливістю наведення порядку у приміщенні, головуючий має право оголосити перерву у засіданні Ради.

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України 

 1. На будинку Ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.
 2. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюється Державний прапор України.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 6. Права та обов'язки депутата

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами,  виконує їх доручення.
 2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває право ухвального голосу з часу визнання його повноважень.
 3. Депутат Ради має право обирати і бути обраним до органів Ради.
 4. Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів здійснюється орієнтовно з 01 січня по 15 березня наступного за звітним року.
 5. Депутат має право на депутатське звернення, яке оформлюється письмово і надсилається відповідно до вимог Закону України "Про статус депутата місцевих рад".
 6. Депутат має право брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні.
 7. Депутат на території Ради має право на невідкладний прийом посадовою особою місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності з питань депутатської діяльності.
 8. Депутат має право порушувати питання  про  недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування, голові, особам, яких обирала Рада або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проекту рішення в порядку визначеному Регламентом. Проект рішення повинен містити обґрунтування недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм професійної етики, тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються законами України та рішеннями Ради.
 9. У випадку порушення чинного законодавства та рішень Ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам у вчиненні протиправних дій, депутат місцевої Ради притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 10. Депутат Ради зобов'язаний виконувати обов'язки, що покладені на нього діючим законодавством та цим Регламентом, в т.ч. брати участь у роботі Ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.
 11. Депутат Ради має інші права та обов'язки, встановлені законодавством та цим Регламентом.

Стаття 7. Депутатські фракції

  1. Депутатські фракції Ради формуються депутатами на партійній основі.
  2.  Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської фракції.
  3. Депутатську фракцію очолює керівник, який є уповноваженим представником відповідної фракції.
  4. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції. Депутатська фракція має право на розміщення своєї символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.
  5. Фракції на своїх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

Стаття 8. Депутатські групи

 1. Депутати можуть об'єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата Ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
 2. Депутатська група повинна включати в себе не менше п'яти членів.
 3. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.
 4. Депутатську групу очолює керівник, який є уповноваженим представником відповідної групи.

Стаття 9. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється.
 2. Умовою реєстрації є надходження в Раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвище голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов'язана інформувати про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).
 3. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту подання до Ради відповідного повідомлення.
 4. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).
 5. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи) та (або) повідомлення фракції, підписаного її керівником.
 6. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).
 7. Діяльність депутатських фракцій і груп припиняється:
  1. У разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом, кількість депутатів.
  2. При прийнятті депутатами, що входять до складу фракції або групи,
   відповідного рішення.
  3. Після закінчення строку повноважень Ради або строку, на який депутати Ради об'єдналися в депутатську фракцію (групу).
 8. Про припинення діяльності депутатських фракцій і груп головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний повідомити депутатів невідкладно з моменту настання відповідної обставини.

Стаття 10. Права депутатських фракцій та груп

 1. Депутатські групи та фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного.
 2. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради.

Стаття 11. Комісії Ради

 1. Рада утворює постійні та тимчасові комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим положенням.
 2. Комісії Ради є підзвітними Раді і відповідальними перед нею.
 3. Постійні комісії утворюються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії (поіменним списком). Питання обрання заступника голови та секретаря комісії, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.
 4. При обранні членів постійних комісій забезпечується реалізація права депутатських фракцій та груп на пропорційне та рівномірне представництво. 
 5. Періодичність звітування голови про результати роботи очолюваної ним постійної комісії регулюється Положенням про постійні комісії.
 6. У складі Ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:
  1. з питань місцевого самоврядування, законності, депутатської діяльності та етики;
  2. з питань фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку;
  3. з питань житлово –комунального господарства, промисловості, транспорту та сфери послуг;
  4. з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
  5. з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді та спорту.
 7. Склад постійної комісії не повинен перевищувати 5 осіб.
 8. Депутат  зобов'язаний увійти у склад постійної комісії, брати участь у її роботі. Депутат має право увійти до складу тільки однієї постійної комісії. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова, секретар Ради.
 9. Депутат зобов'язаний бути присутнім на засіданнях та приймати активну участь у роботі постійної комісії, до складу якої він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні комісії депутат повинен повідомити про це голову постійної комісії та вказати  причини відсутності.
 10. Тимчасові контрольні комісії є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради. Рішення про утворення тимчасової комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради про створення такої комісії. Роботу тимчасових комісій забезпечує відповідний структурний підрозділ Ради. За рішенням Ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 11. Депутат за його згодою та на підставі рішення Ради може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані головою (секретарем) Ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

Стаття 12. Лічильна комісія

 1. У випадку неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування, а також необхідності забезпечення таємного голосування, створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів.
 2. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів.
 3. Лічильна комісія обирається Радою у складі до 5 осіб. До складу лічильної комісії мають право увійти представники  депутатських фракцій (груп). Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.
 4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.
 5. При проведенні таємного голосування у роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії ( при таємному голосуванні).

Стаття 13. Виконавчі органи Ради

 1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
 2. Виключною компетенцією Ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку.
 3. В порядку,  визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією міського голови, Рада затверджує загальну структуру та граничну чисельність виконавчих органів Ради, крім секретаря Ради.
 4. Кількісний склад виконавчого комітету Ради визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд Ради міський голова. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради.
 5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі міського голови, секретаря Ради,  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, керуючого справами ( секретаря) виконкому, а також інших осіб, затверджених радою.
 6. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, керуючий справами ( секретар) виконкому затверджуються Радою за пропозицією міського голови.
 7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури, яка висунута згідно з цією статтею, окремо чи списком. Якщо запропонована  кандидатура (кандидатури) не отримала підтримки більшості депутатів, проводиться нове голосування з урахуванням процедури обговорення, передбаченої цим Регламентом, якщо інше не встановлено Радою.
 8. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством.
 9. Протягом місяця з моменту обрання виконавчого комітету та затвердження Радою структури і загальної чисельності виконавчих органів виконавчий комітет Ради затверджує Регламент роботи виконавчого комітету. До затвердження такого Регламенту діє Регламент (положення), який регулював діяльність виконавчого комітету попереднього складу.

Стаття 14. Міський голова, секретар Ради

 1. Міський голова.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

 1. Міський голова виконує повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами та нормативними актами України, а також цим Регламентом, в тому числі:

2.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території.

2.2.Організовує роботу Ради та виконавчого комітету Ради.

2.3.Підписує рішення Ради та виконавчого комітету Ради.

2.4.Вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради.

2.5.Вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради.

2.6.Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та виконавчого комітету Ради, їх штатів.

2.7.Скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради.

2.8.Забезпечує підготовку на розгляд Ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

2.9.Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

2.10.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання і сприяє їх підготовці і проведенню.

2.11.Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, виконавчого комітету Ради.

2.12.Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою.

2.13.Представляє територіальну громаду, Раду та виконавчий комітет Ради  у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

2.14.Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів.

2.15.Укладає від імені територіальної громади, Ради та виконавчого комітету Ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження відповідної Ради.

2.16.Веде особистий прийом громадян.

2.17.Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

2.18.Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.19.Здійснює інші повноваження, визначені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів.

2.20.Приймає рішення про проведення громадських слухань, розглядає пропозиції, які внесені до Ради за результатом їх проведення.

2.21.Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 1. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. Секретар Ради.

                   Секретар Ради обирається Радою таємним голосуванням з числа депутатів Ради за пропозицією міського голови або на пропозицію не менш як половини депутатів від загального складу Ради  у разі, якщо:

  1. На день проведення першої сесії міської Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови.
  2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану міським головою.
  3. Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради.
  4. На наступній черговій сесії Ради після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради.
 1. Секретар Ради:
  1. Здійснює повноваження міського голови у випадку закінчення повноважень міського голови.
  2. Скликає сесії Ради у разі немотивованої відмови міського голови.
  3. Веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках  головування на пленарному засіданні Ради.
  4. Організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень Ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів.
  5. Забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності.
  6. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
  7. Сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень.
  8. Організовує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
  9. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.
  10. Вирішує за дорученням міського голови або відповідної Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.
  11. Забезпечує підготовку проєктів рішень Ради у випадках, передбачених цим регламентом.
  12. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим чинним законодавством України.
 2.  Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 15. Сесійна форма роботи Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

Стаття 16. Перше пленарне засідання Ради

 1. Перед початком першого пленарного засідання першої сесії територіальна виборча комісія за участю працівників відповідного структурного підрозділу Ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії відкривається головою територіальної виборчої комісії за умови реєстрації більше половини загального складу депутатів Ради.
 3. Голова територіальної виборчої комісії інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.
 4. Після оголошення про підсумки виборів, на пленарному засіданні Ради головує новообраний голова, якщо інше не передбачено Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 17. Відкриття та закриття сесії Ради

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація  депутатів. Депутат зобов'язаний брати особисту участь у пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання, депутат зобов'язаний поінформувати відповідний структурний підрозділ Ради, що забезпечує організацію засідання та вказати відповідні причини відсутності.
 2. Про відкриття сесії Ради головуючий оголошує на початку пленарного засідання сесії. Після відкриття засідання головуючий оголошує про кількість депутатів, які зареєструвалися на початок пленарного засідання.
 3. При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття сесії  виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов'язані стояти під час виконання Державного гімну України.
 4. Закриття сесії відбувається після розгляду всіх питань порядку денного, якщо  інше не встановлено рішенням Ради.

Стаття 18. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

 1. Сесії Ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Сесія міської Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, сесія скликається сек­ретарем Ради.
 4. У разі якщо зазначені у першій, третій цієї статті посадові особи, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 5. Пропозиції до порядку денного, що виносяться на позачергову сесію Ради та проєкти рішень Ради, надсилаються міському голові (а в разі відсутності міського голови – секретарю Ради).
 6. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань чергової сесії доводиться відповідним структурним підрозділом Ради до відома  депутатів шляхом оприлюднення розпорядження та оголошення на офіційному веб-сайті Ради або в інший можливий спосіб не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання сесії Ради.
 7. При скликанні позачергової сесії Ради порядок денний, проєкти рішень Ради,  оприлюднюються невідкладно.

Стаття 19. Порядок денний сесії Ради

 1. Порядок денний сесії Ради формує голова відповідно до:
  1. затвердженого Радою плану роботи Ради.
  2. пропозицій секретаря (голови) Ради.
  3. пропозицій депутатських фракцій (груп), постійних комісій, депутатів.
  4. пропозицій виконавчого комітету.
  5. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій.
  6. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов'язково вноситься питання про заслуховування звіту про виконання бюджету.
 2. Не рідше одного разу на рік вносяться питання про роботу постійних комісії та про виконання рішень і доручень Ради, контроль виконання яких покладено на постійні комісії Ради.
 3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією.
 4. Проєкти рішень проходять попереднє обговорення  постійними комісіями Ради, а також можуть обговорюватись депутатами, громадськістю, іншими зацікавленими особами.
 5. Питання  до  порядку  денного  вносяться  не пізніше 10 днів до  дня  засідання  сесії (за  виключенням  термінових  питань  життєзабезпечення  території громади).

Стаття 20. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд Ради.

 1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити  голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет Ради. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть також вноситись загальними зборами громадян, у порядку місцевої ініціативи, громадськими слуханнями, а також електронної петиції відповідно до чинного законодавства, Статуту громади та рішень Ради.
 2. Суб'єкт права внесення пропозицій є автором проєкту рішення. Суб'єкт права внесення пропозицій має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-якій іншій особі).
 3. Підставою для розгляду питання в Раді, залежно від  суб'єкта права внесення пропозицій, є:
  1. Резолюція міського голови.
  2. Звернення постійної комісії до голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд   Ради.
  3. Письмове звернення депутата (депутатів).
  4. Письмове звернення депутатської групи, фракції до голови, підписане її керівниками.
  5. Рішення виконавчого комітету Ради про внесення питання на розгляд   Ради.
  6. Рішення загальних зборів громадян.
  7. Місцева пропозиція (проєкт рішення).
  8. Рішення (резолюції) громадських слухань.
  9. Набрання електронною петицією визначеної законодавством кількості підписів.

Стаття 21. Порядок оформлення і підготовки питань, що вносяться на розгляд Ради

 1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради, організовує секретар Ради.
 2. Питання, що виносяться на розгляд Ради у формі проєкту рішення, подається на ім'я міського голови через відповідний структурний підрозділ Ради.
  1. До проєкту рішення додаються відомості, необхідні для розгляду проєкту рішення.
 3. У разі внесення проєкту рішення, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт подання зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до проєкту рішення подаються пропозиції змін до рішень Ради щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
 4. Проєкт рішення невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради після його надходження, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів.

5. Проєкт рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (віз)):

- секретаря Ради.

- заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

- керівника виконавчого органу Ради чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.

-  відділі правового забезпечення та кадрової роботи.

6.  Проєкти рішень розміщуються у відповідному розділі офіційного веб-сайту Ради.  

 

Стаття 22. Порядок та строки отримання депутатами проєктів рішень Ради:

 1. Проєкти рішень, що надійшли від суб'єктів права звернення з пропозицією, розміщуються на офіційному веб-сайті Ради у черговості до дати надходження.
 2. Відповідний структурний підрозділ Ради забезпечує надання депутатам проєктів рішень, які включені до порядку денного сесії, не пізніше ніж за добу до дати проведення засідання постійної комісії.

Стаття 23. Пленарні засідання Ради

 1. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи.
 2. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:
  1. Реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність депутатів.
  2. Вступне слово головуючого про відкриття засідання сесії Ради.
  3. Затвердження порядку денного засідання сесії Ради, регламенту роботи.
  4. Обговорення питань порядку денного та голосування за них.
  5. Закриття засідання сесії Ради.
 3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради міський голова. У разі відсутності міського голови, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар Ради.
 4. Робочий день( година) пленарних засідань Ради починається згідно з розпорядженням міського голови і триває до вирішення питань порядку денного. Оголошення перерв відбувається в ході засідання у порядку, визначеному цим Регламентом.
 5. Тривалість пленарного засідання встановлюється Радою, виходячи з кількості і особливості питань, що розглядаються.

Стаття 24. Повноважність пленарних засідань Ради

 1. Пленарне засідання Ради вважається повноважним якщо для участі в засіданні зареєструвались більше половини депутатів від загального її складу.
 2. Дані щодо кількості депутатів, які зареєструвалися, оголошуються головуючим на початку засідання.
 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий за консультацією з головами комісій, депутатських фракцій (груп) може відкласти пленарне засідання, оголосити чи продовжити перерву в пленарному засіданні або закрити пленарне засідання.

Стаття 25. Права та обов'язки головуючого на пленарному засіданні Ради

 1. Головуючий на засіданні Ради:1Відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях, виносить на обговорення проєкти рішень, оголошує їх повну назву, суб'єктів права внесення та наявність письмових пропозицій та поправок.
  1. Інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради.
  2. Організовує розгляд питань.
  3. Повідомляє про осіб, які висловили бажання для виступу в порядку черговості надходження такої пропозиції.
  4. Надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім'я, прізвище та посаду відповідної особи.
  5. Створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань.
  6. Ставить питання на голосування, оголошує його результати.
  7. Неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні.
  8. Робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.
  9. Вживає заходи для підтримання порядку на засіданні.
  10. Підписує протокол та рішення засідання сесії Ради.
  11. Оголошує перерви для проведення консультацій та узгодження позицій з питань, що розглядаються на сесії, для підготовки до розгляду окремих питань порядку денного, що потребують одержання додаткової інформації або вжиття додаткових заходів, необхідних для продовження засідання, а також відкладає засідання з підстав, передбачених цим Регламентом.
  12. Здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.
    1. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
    2. З питань, підготовлених відповідними  суб'єктами права, внесення озвучених документів, пропозицій здійснюється визначеними ними особами.

Стаття 26. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

 1. Сформований проєкт порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку пленарного засідання сесії.
 2. У разі надходження пропозицій про зміни та доповнення до порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) вони ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення щодо пропозицій про зміну або доповнення порядку денного ухвалюється більшістю від загального складу депутатів Ради.
 3. Порядок денний затверджується в цілому з урахуванням пропозицій про зміни та доповнення до порядку денного, прийнятих відповідно до частини другої цієї статті, більшістю від присутніх депутатів Ради.
 4. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інше не встановлено рішенням Ради.
 5. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви проєктів і документів, які підлягають розгляду.
 6. Перед розглядом питання порядку денного, головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними. У термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
 7. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні сесії Ради,  підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
 8. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради.
 9. У ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного. Таке повернення здійснюється рішенням Ради за пропозицією головуючого, депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх на засіданні депутатів. В цьому випадку Рада приймає процедурне рішення про затвердження порядку денного в цілому з урахуванням внесених змін.
 10. У ході пленарного засідання Рада має право повернутись до розгляду питання порядку денного. Таке повернення здійснюється рішенням Ради за пропозицією головуючого, депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх на засіданні депутатів. В цьому випадку головуючий після обговорення та розгляду пропозицій і доповнень ставить на голосування відповідне питання, до розгляду якого Рада повернулась.

Стаття 27. Депутатський запит, депутатське запитання, заяви

 1. Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви в порядку, визначеному законодавством та цим Регламентом. Депутатські запити (за наявності) підлягають включенню в порядок денний кожного пленарного засідання сесії Ради.
 2. Депутатський запит вноситься в письмовій  формі.
 3. Депутатське запитання та заяви можуть вноситись в письмовій або усній формі, і оголошуються на пленарному засіданні при розгляді питання порядку денного "Різне", інші питання.
 4. У разі підтримання депутатського запиту Рада визначає строк для отримання інформації від відповідного органу про виконання рішення з цього запиту депутата.
 5. Кількість оголошених депутатами запитів, запитань, заяв не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 3 хвилин на кожен виступ.
 6. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
 7. Депутатське  запитання  –  це  засіб  одержання  депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або надано депутату  Ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення щодо нього не приймається.
 8. Відповідний структурний підрозділ Ради доводить текст депутатського запиту, який підтриманий Радою, до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано.
 9. Депутатське запитання може бути скеровано виключно до особи, яка присутня на пленарному засіданні, на якому оголошено запитання. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради або надана депутату    Ради  в індивідуальному порядку.
 10. Депутатська фракція (група) має право виступати із заявами та оголошеннями, для проголошення яких надається час тривалістю до 3 хвилин.
 11. За рішенням головуючого, промовцю може бути надана більша тривалість виступу, але не більше ніж 10 хвилин.
 12. Рішення Ради щодо заяв і оголошень не приймаються.

Стаття 28. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни. Пропозиції, поправки та депутатські запитання виголошуються, як правило, з місця.
 2. Про намір скористатись правом на виступ або на депутатське запитання, промовець оголошує шляхом підняття руки.
 3. Кожна депутатська фракція (група) має гарантоване право на звернення до промовця, який доповідає про проєкт рішення. У цьому випадку головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення своїх узагальнених позицій. Час для звернення до промовця надається тривалістю до 3 хвилин для кожної депутатської фракції (групи), що висловили таке бажання.
 4. Депутатській фракції (групі), яка внесла пропозицію чи поправку, на її прохання, надається час для виступу. Окрім цього, депутатські фракції (групи) мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки, для чого надається час, тривалістю до 3 хвилин.
 5. Пропозиції чи поправки, які надійшли до проєкту рішення від фракцій (груп), ставляться на голосування в порядку їх надходження.

Стаття 29. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. Як правило, виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім головуючого, секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз (без врахування поправок, внесених у ході засідання).
 3. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради або головуючого, прийнятим без обговорення.

Стаття 30. Закінчення обговорення питань

 1. Після закінчення обговорення питання, включеного до порядку денного, головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З моменту переходу до голосування, надання слова заборонено. Слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування.

Стаття 31. Види та способи голосування

 1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням в порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом підняття та тримання руки до моменту врахування голосу кожного депутата ради лічильною комісією за відповідну пропозицію та обов’язковим занесенням членами лічильної комісії волевиявлення депутатів до відповідної форми                       ( результати відкритого поіменного голосування), в якій відображено назву питання, прізвище та ініціали депутатів в алфавітному порядку та графи для занесення волевиявлення депутата. Дана форма засвідчується підписами членів лічильної комісії. Результати додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.
 3. У разі голосування шляхом опитування, депутат, до якого звернувся головуючий, зобов'язаний оголосити про свою позицію, а саме: "за", "проти" або "утримався".

Стаття 32. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться у випадках прямо передбачених чинним законодавством України  шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку результатів волевиявлення.
  1. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія.
  2. Бюлетені ви­готовляються відповідним структурним підрозділом Ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. Кандидатури вносяться в бюлетень в алфавітному порядку.
  3. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.
  4. Перед початком голосування лічильна комісія отримує від відповідного структурного підрозділу Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів, виготовлені бюлетені для таємного голосування, та опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
  5. Кожному депутату видається один бюлетень з питання, що розглядається.
  6. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам - членами лічильної комісії відповідно до списку депутатів за пред'явленням депутатського посвідчення, паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства. Отримання бюлетеня підтверджується особистим підписом депутата.
  7. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування у порядку, визначеному лічильною комісією.
  8. Депутат, який присутній на пленарному засіданні сесії, але не одержав бюлетень, вважається таким, що не взяв участь у голосуванні.
  9. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, або ті, в яких залишено дві і більше позначки, що унеможливлює встановленення волевиявлення. Питання або прізвища, додатково вписані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.
  10. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма присутніми членами комісії. Протокол лічильної комісії оголошується на сесії негайно після його підписання.

Стаття 33. Порядок голосування та прийняття рішення Ради

  1. Рішення Ради після його обговорення приймається на її пленарному засіданні.
  2. За відсутності  пропозицій до проєкту рішення головуючий має право поставити на голосування проєкт рішення за основу і в цілому (скорочена процедура розгляду).
  3. У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції до тексту проекту рішення з урахуванням таких положень:
  1. Пропозиція до проєкту рішення викладається у вигляді поправки або доповнення до тексту проєкту рішення, зміст пропозиції повинен бути чітко сформульований суб'єктом, що ініціює її внесення. Головуючий має право вимагати від ініціатора уточнення своєї пропозицій та пояснення.
  2. За дорученням головуючого та за відсутності заперечень суб’єкта внесення пропозиції або інших депутатів Ради допускається уточнення кінцевої редакції пропозиції після голосування без зміни її суті.
  3. Пропозиції, які опрацьовані до моменту розгляду проєкту рішення, оголошуються автором проєкту рішення або за відсутності заперечення зі сторони автора проєкту – головуючим (іншим доповідачем за дорученням головуючого). Пропозиції, які надаються в ході обговорення проєкту рішення, оголошуються суб'єктом внесення пропозиції.
  4. Перед голосуванням  кількох пропозицій, які суперечать одна одній (альтернативні пропозиції), обговорення і голосування кожної пропозиції здійснюється за черговістю. Якщо Рада прийме пропозицію, інша альтернативна пропозиція на голо­сування не ставиться.
  1. Після розгляду всіх пропозицій проєкт рішення голосується в цілому.
  2. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
  3. Депутат голосує особисто. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов'язаний не передавати його іншим особам.
  4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.
  5. Проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.
  6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, це питання вирішується за процедурним рішенням Ради.
  7. Особливості розгляду і прийняття рішень індивідуально-правового характеру з земельних та містобудівних питань (далі – "проєкт рішення індивідуально-правового характеру"):
  1. З метою оптимізації роботи пленарного засідання допускається об'єднання однотипних питань в одне питання порядку денного, яке оформляється проєктом рішення індивідуально-правового характеру.
  2. До процедури розгляду проєктів рішень індивідуально-правового характеру застосовуються положення Регламенту, якщо інше не передбачено цією частиною.
  3.  Головуючий має право згрупувати питання, які включені до проєкту  рішення індивідуально-правового характеру, до яких відсутні зауваження та/або пропозиції міського голови, постійної комісії або депутата, та поставити їх на голосування за основу і в цілому.
  4. Розгляд питання, включеного до проєкту рішення індивідуально-правового характеру, до якого міський голова, постійна комісія або депутат надали зауваження та/або пропозиції, здійснюється в наступному порядку:
   1. Розгляд кожного питання здійснюється за такими етапами: голосування проєкту питання за основу; розгляд пропозицій, при цьому спочатку розглядаються  пропозиції постійної комісії, до відання якої відноситься відповідне питання (профільна комісія), а після цього  -  всі  інші пропозиції у порядку їх надходження; голосування проєкту питання в цілому з урахуванням пропозицій, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.
   2. Якщо редакція питання була прийнята більшістю голосів від загального складу Ради, таке питання вважається прийнятим. Прийняті питання включаються до кінцевої редакції рішення індивідуально-правового характеру.
   3. Відхилені або зняті з розгляду питання виключаються з кінцевої редакції рішення індивідуально-правового характеру з відповідною зміною порядкової нумерації частин, пунктів, підпунктів або інших текстових елементів.
   4. Головуючий має право повернутись до розгляду питання проєкту рішення індивідуально-правового характеру.
  1. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи Ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.

Стаття 34. Рішення Ради

 1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

Стаття 35. Рішення Ради з процедурних питань

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі – процедурне рішення), які виникають в ході роботи, пов'язані з організацією проведення пленарного засідання Ради і не оформляються окремим рішенням Ради.
 2. Процедурне рішення приймається без підготовки у постійних комісіях та попереднього включення до порядку денного пленарного засідання Ради.
 3. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.
 4. Процедурне рішення приймається більшістю присутніх на засіданні Ради депутатів, якщо інше не встановлено законом та цим Регламентом.

Стаття 36. Набрання чинності рішень Ради. Оприлюднення рішень Ради та результатів голосування. Виконання рішень Ради

    1. Рішення Ради, крім рішень з процедурних питань, та протоколи сесії Ради підписуються міським головою, а за відсутності міського голови – секретарем Ради.
    2. З метою організації виконання рішення Ради відповідний структурний підрозділ Ради протягом п'яти днів надсилає копії прийнятого рішення посадовим особам Ради, структурним підрозділам Ради.
    3. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання її органами, підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, а також громадянами.
    4. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено строк введення цих рішень в дію.
    5. Прийняте рішення Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради, а у випадках, передбачених законом – у визначених Радою друкованих засобах масової інформації.

Стаття 37. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

 1. Засідання Ради протоколюються відповідним структурним підрозділом Ради. У протоколі фіксуються:
  1.  День, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв.
  2.  Прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів.
  3.  Питання порядку денного, винесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції та результат їх вирішення.
  4.  Перелік рішень, їх порядкові номери та результати голосування з питань порядку денного.
  5.  Зміни та доповнення до проєктів рішень Ради, які враховуються при голосуванні.
  6.  Запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу).
  7. Повідомлення (як додатки до протоколу).
  8. Фонограма пленарного засідання Ради записується  та зберігається у відповідному структурному підрозділі Ради протягом всього терміну повноважень Ради.

РОЗДІЛ IV. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД

ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

Стаття 38. Загальні положення. Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів

 1. З метою здійснення повноважень у здійсненні державної регуляторної політики Рада покладає ці повноваження на відповідну постійну комісію Ради з питань фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (далі – відповідальна постійна комісія).
 2. Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи Ради, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 39. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів

 1. У разі внесення на розгляд пленарного засідання Ради проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт.
 2. За мотивованим поданням депутата Ради, постійної комісії Ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного депутатом, постійною комісією Ради.
 3. Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд Ради, подається до постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 4. Постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проєкту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта.
 5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту  постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 6. Висновки постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні.
 7. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проєкту регуляторного акта оголошуються висновки постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 8. За рішенням Ради або  постійної комісії Ради:
  1. Оприлюднюються проєкти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради.
  2. Можуть повторно оприлюднюватися проєкти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради.
 9. У разі оприлюднення проєктів регуляторних актів за рішенням Ради або постійної комісії Ради функцію розробника проєкту виконує суб'єкт, який звернувся з відповідним проєктом регуляторного акта до Ради, якщо інше не встановлено у рішенні Ради чи постійної комісії. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта, внесеного на розгляд Ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об`єднаннями розробникові цього проєкту та постійним комісіям Ради.
 10. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
  1. Відсутній аналіз регуляторного впливу.
  2. Проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

Стаття 40. Заходи з відстеження результативності регуляторних актів

  1. Виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується її виконавчими органами.
  2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до постійної комісії.
  3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого Радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія або суб'єкт, який звернувся з відповідним проєктом регуляторного акта до Ради.
  4. Рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Ради.
  5. Плани діяльності Ради з підготовки проєктів регуляторних актів та зміни до них, повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності прийнятих Радою регуляторних актів розміщуються на офіційній веб-сторінці Ради або у визначеному Радою засобі масової інформації.

РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Стаття 41. Норми депутатської етики та дисципліна

 1. Депутат, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності не допускати образливих висловлювань, уникати у публічних виступах недостовірних відомостей стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.
 2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів.
 3. Під час виконання депутатських повноважень, для голови і депутата є  неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, службовців місцевого самоврядування тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його голосування з окремого питання.
 4. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим.
 5. Вимоги поведінки, визначені у частині четвертій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних комісій Ради.
 6. Голова, депутати, інші, присутні на пленарному засіданні Ради особи, зобов'язані дотримуватись вимог цього Регламенту.
 7. Міський голова, секретар Ради, депутат зобов'язані вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у зазначених осіб, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, вони не мають права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».
 8. Здійснення контролю за дотриманням вимог статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», частини сьомої цієї статті Регламенту, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Ради з питань місцевого самоврядування, законності, депутатської діяльності та етики.

Стаття 42. Заборона зловживання правами та заходи впливу

    1. Під час пленарних засідань Ради, засідань постійних комісій, засідань виконавчого органу Ради депутатам, посадовим особам Ради забороняється зловживання своїми правами.
    2. Зловживання правами вважаються такі дії головуючого, депутатів, посадових осіб виконавчих органів Ради, які:
  1. Обмежують такі ж права інших депутатів, посадових осіб, присутніх.
  2. Порушують норми цього Регламенту, заважають розгляду порядку денного засідання по суті.
  3. Вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посилання на неіснуючі нормативно-правові акти.
  4. Перешкоджають прийняттю рішень.
  5. Ображають національну, професійну гідність присутніх, їхні політичні, релігійні та інші погляди.
  6. Принижують звання депутата, посадової особи Ради (вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).
    1. У разі зазначених вище зловживань, головуючий попереджає порушника та закликає його до порядку.
    2. При продовженні порушення або у разі повторного порушення, головуючий має право вимагати вжити заходів до припинення виступу.
    3. У разі систематичного порушення, головуючий має право вимагати припинення порушення або оголошує перерву у засіданні.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 43. Контроль за дотриманням Регламенту

  1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову, секретаря Ради, постійну комісію Ради з питань місцевого самоврядування, законності, депутатської діяльності та етики.
  2. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

Стаття 44. Порядок прийняття та внесення змін до Регламенту

       1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
       2. Цей Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення нового Регламенту Радою наступного скликання.
       3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.
       4. У випадку суперечності між рішенням Ради і цим Регламентом застосовуються положення цього Регламенту. У випадку суперечності між законом і цим Регламентом застосовуються положення закону.

Про затвердження регламенту роботи Бобровицької міської ради VIIІ скликання

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано