Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Регламент роботи виконавчого комітету Бобровицької міської ради

Фото без опису

БОБРОВИЦЬКА МIСЬКА РАДА

Чернігівської областi

В И К О Н А В Ч И Й   К О М I Т Е Т

Р I Ш Е Н Н Я

23 грудня  2020  року             м. Бобровиця                                № 325

Про затвердження Регламенту роботи 
виконавчого комітету Бобровицької
міської ради

         З метою вдосконалення роботи виконавчого комітету, відповідно до статті 51  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням обговорення на засіданні,  виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити Регламент роботи виконавчого комітету Бобровицької міської ради (додається).

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Бобровицької міської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сонець Н.М.

 

 Міський голова                                                                   Т.КОВЧЕЖНЮК


                                          Додаток 
                                                                              до рішення виконкому
                                                                              Бобровицької міської ради від 
                      23.12.2020 року  № 325

                    

РЕГЛАМЕНТ
роботи виконавчого комітету Бобровицької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Бобровицької  міської ради (далі по тексту вживається як виконавчий комітет, виконком) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2. Повноваження виконавчого комітету міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.5. Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

1.6. Скликання, проведення засідання виконавчого комітету, підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.7. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих   випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконкому зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж на половині засідань виконавчого комітету протягом півроку, міський голова вносить пропозицію на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету, крім членів виконавчого комітету, які входять до його складу за посадою.

1.10. На засіданнях  виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.11. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проєктами рішень здійснює організаційний відділ міської ради.

1.12. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.13. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами (секретар) виконкому  за погодженням з міським головою.

1.14. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин – заступник міського голови за відповідним дорученням.

1.15. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.16. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити часовий регламент виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету на 15 хвилин.

Обговорення питань припиняється головуючим.

1.17. На засіданні виконавчого комітету організаційним відділом ведеться протокол.

Протокол складається в  стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, при потребі відображаються обговорення питань. До протоколу додаються рішення по всіх прийнятих питаннях, внесених на розгляд виконавчого комітету, списки присутніх членів виконкому та запрошених.

В п’ятиденний  термін після засідання виконавчого комітету організаційний відділ  складає протокол, який підписує головуючий на засіданні.

1.18. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин – заступника міського голови.

1.19. Діяльність виконавчого комітету забезпечують організаційний та загальний відділи міської ради.

2. Члени виконавчого комітету

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  міського голови.

До виконавчого комітету за посадою входять: міський голова, заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости.

2.2. Заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проєктами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проєкти рішень надаються членам виконавчого комітету в паперовому вигляді або надсилаються в електронному вигляді  на персональні електронні адреси.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету формується організаційним відділом за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на рік й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету та відповідальний за підготовку питання.

3.5. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) виконкому.

Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради проводиться за квартальними  планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал  складається керівником відділу та затверджується профільним  заступником міського голови, керуючим справами (відповідно до розподілу посадових обов’язків).

3.7. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційним відділом та подається на затвердження міському голові.

4. Підготовка проєктів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проєкти рішень розробляються  також за дорученнями міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, іншими посадовими особами місцевого самоврядування.

4.2. Відповідальність за підготовку проєктів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників управлінь, відділів.

4.3. Проєкти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проєкту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальність за підготовку та виконання  таких дій та документів несуть начальник відділу, до кометенції якого входить розроблення цього акту та начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи міської ради.

4.5. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 10 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій). 

Проєкти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проєкти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступники міського голови і керуючий справами (секретар) виконкому.

4.7.  До проєктів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.8. До проєкту рішення додається аркуш погодження. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

4.9. Проєкт рішення виконавчого комітету в аркуші погодження  обов’язково погоджують:

- посадова особа, яка готує питання;

- головний спеціаліст відділу правового забезпечення та кадрової роботи.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком території, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням міської ради.

4.10. Після погодження проєкту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.11. До проєктів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами (секретарю) виконкому, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проєктом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проєкти рішень, які подані не у визначені строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин – заступника міського голови) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць  і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

В разі необхідності, за погодженням із міським головою, день та година  проведення засідання виконавчого комітету можуть бути змінені.

5.2. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами (секретарем) виконкому, до якого включаються проєкти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету  визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

5.3. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»:

В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу членів виконавчого комітету. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання виконавчого комітету.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відповідний структурний підрозділ виконкому.

 Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

 можливість реалізації прав членів виконавчого комітету, ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу; встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

 Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим членом виконавчого комітету після оголошення початку голосування та прізвища. Голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється членами виконкому особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».  Підрахунок голосів під час голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, а у разі неможливості взяти участь у такому засіданні секретаря підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні.

На засіданні виконавчого комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, ведеться протокол засідання. Аудіо/відео запис засідання є невід’ємною частиною протоколу.

Протокол засідання, проведеного у режимі відео конференції, в електронному вигляді розміщується на офіційному веб-сайті ради. Протокол проведеного у режимі відеоконференції засідання ради оформляється у паперовому вигляді відповідно до загальних правил, а у разі відсутності такої можливості - протягом 10 робочих днів з дня завершення періоду запровадженого надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації.

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно - правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

З метою запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради,  вони зобов’язані публічно оголосити про конфлікт інтересів та не брати участь у прийнятті рішень (Закон України «Про запобігання корупції»).

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у п’ятиденний термін він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин – заступнику міського голови.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин – заступником міського голови, додатки до рішень – керівниками відділів та управлінь на лицьовому боці останнього аркуша додатка. Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами (секретар)  виконавчого комітету.

6.8. Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 10 - денний термін.

6.10. Виготовлення витягів з рішень виконкому здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

6.11. Засвідчення витягів здійснює керуючий справами (секретар) виконкому шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою виконавчого комітету.

6.12. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно організаційним відділом, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом, на який покладено функції контролю.

6.13. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні  відділи міської ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

8.1. Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується законами України:  «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

8.2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконкому, начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення, шляхом оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

Керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради                                           Н.СОНЕЦЬ           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь