A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бобровицька міська рада
Чернігівська область

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Дата: 13.07.2022 15:29
Кількість переглядів: 223

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 працівників  відділу освіти Бобровицької міської ради

1. Загальні положення

Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, чинного трудового законодавства та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових відносин усіх працівників, а також у забезпеченні продуктивної праці, поліпшенні якості роботи, зміцненні трудової дисципліни, раціональному використанні робочого часу.          Дія правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників, які працюють в установі.

2. Порядок приймання і звільнення працівників  вдділу освіти Бобровицької міської ради

Порядок прийняття працівників міської ради на роботу здійснюється згідно з КЗпПУ, іншими актами законодавства. Посадових осіб місцевого самоврядування – згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».:
1. Право приймання працівників на роботу має начальник відділу освіти. 

2. Приймання на роботу посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі. 

3. Працівник, який приймається на роботу, проходить співбесіду з начальником відділу освіти. 

4. Новий працівник може прийматися на роботу з випробувальним терміном (до 3 місяців). 

5. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний подати такі документи: 
 - паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
 -       трудову книжку; 

 -       диплом або інший документ про освіту;

 -       військовий квиток.

Приймання (затвердження) на роботу посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6. Заява працівника про приймання на роботу розглядається протягом 2 днів. 
7. Приймання працівника на роботу оформляєься наказом начальника відділу освіти.
8. При прийманні на роботу працівник повинен бути ознайомлений: 

- з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- колективним договором; 

- умовами оплати праці;

- посадовою інструкцією;

- інструкцією з охорони праці та протипожежної безпеки. 
9. На всіх робітників і службовців, які пропрацювали в установі більше ніж п'ять днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93 p. N 58 (у редакції наказу Мінпраці і Мін'юсту України від 08.06.01 p. N 259/34/5). 
10. Звільнення працівника може мати місце з підстав, передбачених законодавством. 
11. Працівник має право розірвати трудові відносини , попередивши про це начальника відділу освіти письмовою заявою за два тижні. 

12. Після закінчення вказаних термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація установи зобов'язана видати працівнику трудову книжку і провести з ним розрахунок. 

13. За наявності у працівника поважних причин, передбачених чинним законодавством, трудові відносини можуть бути розірвані у термін, про який просить працівник. 

14. Припинення трудових відносин оформляється наказом начальника відділу освіти.

3. Основні обов'язки працівників

Працівник відділу освіти  зобов'язаний:

 • працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження свого безпосереднього керівника;
 • дотримуватись трудової дисципліни, стримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;
 • дотримуватись технологічної дисципліни;
 • дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки і протипожежну охорону;
 • уживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або утруднюють нормальному ритму роботи,
 • утримувати своє робоче місце, обладнання і пристосування в порядку, чистоті і в справному стані;
 • дбайливо ставитися до майна установи.

4. Основні обов'язки керівництва відділу освіти

Керівництво установи зобов’язане :

 • правильно організувати робочий ритм, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, забезпечений роботою протягом усього робочого дня;
 • забезпечити здорові і безпечні умови праці,
 • удосконалювати організацію оплати праці, забезпечуючи матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистих досягнень і в загальних підсумках роботи. Видавати заробітну плату в установлені умовами колективного договору терміни;
 • забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни;
 • дотримувати законодавство про працю і правила охорони праці;
 • поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці;
 • уживати необхідних заходів щодо профілактики травматизму, професійних та інших захворювань працівників підприємства;
 • забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації працівників.

5. Робочий час і його використання

Режим робочого часу установи - це розподіл роботи впродовж конкретного календарного періоду.

Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється такий:

початок роботи - 8.00;

обідня перерва - 13.00 - 14.00;

закінчення роботи - 17.00.

Для посадових осіб установи робочий час не нормований.

2. Відповідно до ст. 52 КЗпП в установі для всіх працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: суботою і неділею.

3. Відповідно до ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

5. Працівники можуть залучатися до понаднормової роботи тільки у виняткових випадках, перелічених у ст. 62 КЗпП.

6. Облік явки на роботу і залишення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу.

7. Черговість надання відпусток визначається графіком, затвердженим начальником відділу освіти за узгодженням з головою профспілки. При складанні графіка враховуються інтереси організації, особисті інтереси працівників і можливість їх відпочинку (ст. 79 КЗпП).

8. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Про дату початку відпустки працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

9. Щорічна основна відпустка встановлюється для всіх працівників організації тривалістю не менше 24 календарних дні.

10. Відпустка для посадових осіб місцевого самоврядування визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

11. За особливий характер роботи працівникам з ненормованим робочим днем установлюється щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів згідно з умовами колективного договору.

12. Інші види відпусток надаються працівникам згідно з відповідними статтями Закону про відпустки.

6. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до працівників установи застосовуються такі заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • видача премії.

2. Заохочення оформляються наказом начальника відділу освіти, доводяться до відома всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього функціональних обов’язків обов'язків спричиняє застосування таких дисциплінарних стягнень: 
- догана; 

- звільнення.

2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване: 
- за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. З ст. 40 КЗпП); 
- за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП); 
- за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

3. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником відділу освіти.

4. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення. Про відмову від надання письмового пояснення складається акт за підписом кількох осіб.

5. Дисциплінарні стягнення застосовуються до порушника дисципліни безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

6. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення проступку.

7. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

8. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівнику під розписку у триденний термін.

9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він уважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при тому проявив себе як добросовісний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення року.

11. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення до працівника не застосовуються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь